ReadyPlanet.com
dot


สภาทนายความจังหวัดเลย
ศาลจังหวัดเลย
สคล.
สสส.
facebook maungloeinews
ยูทูป น้ำท่วมกรุงเทพ
ทวิตเตอร์
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย
สื่อสีขาว
พอช.
นรกสวรรค์ เปรต ผีปีศาจ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
gotoloei.com
รวมเว็ปราชการไทย
ดูแล้ว..ผ่อนคลาย
สาธารณสุขจ.เลย
การท่องเที่ยวประเทศไทย
ไทยตำบลดอทคอม


ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงาน วันที่ 1/5/56 article

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงาน
 
   กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานกับบริษัท Crown Emirates จำกัด ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๒๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
๑.๑ ช่างควบคุมเครื่องจักร จำนวน ๑๐ อัตรา                
๑.๒ ช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๕ อัตรา
๑.๓ ช่างไฟฟ้า จำนวน ๕ อัตรา       
๑.๔ ผู้ตรวจสอบคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๕ วิศวกรคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติ
๑) เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี          
๒) สัญชาติไทย
๓) ไม่มีประวัติอาชญากรรม
๓. เงื่อนไขการจ้าง
๑) สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒) นายจ้างจัดหาอาหารวันละ ๓ มื้อ ให้โดยไม่คิดมูลค่า
๓) นายจ้างจัดหาที่พักให้โดยไม่คิดมูลค่า (พัก ๑ ห้องนอนต่อคน)
๔) ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๖ วัน หรือ ๔๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๕) นายจ้างจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ(กรุงเทพ – ภูมิลำเนา) โดยไม่คิดมูลค่า
๖) นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรมให้โดยไม่คิดมูลค่า
๗) เงินรางวัลประจำปี จำนวน ๒ เดือนของค่าจ้าง
๘) ลาพักผ่อนไม่เกินปีละ ๓๐ วัน
๙) บริการซักผ้าโดยไม่คิดมูลค่า
๑๐) เงินสะสม ๓ สัปดาห์ต่อปี และหลังจาก ๕ ปี เป็น ๑ เดือน
๔. หลักฐานการรับสมัคร
๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                 
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
๓) สำเนาวุฒิการศึกษา                                      
๔) รูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๕) สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)                    
๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
๕. ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๖. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ ชั้น ๑๐ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
๗. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ ชั้น ๑๐ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และ www.overseas.doe.go.th
   ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ – ๑๐ หรือสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือติดต่อสอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น ๒ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๑ ๑๘๖๑ ในวันและเวลาราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเลยจัดวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 วันที่ 21/3/57 article
รับสมัครคัดเลือกไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 20/3/57 article
เตือนแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ วันที่ 18/3/57 article
ข่าวปัญหาการทำงานในประเทศลิเบีย วันที่ 7/3/57 article
เตือนผู้ฝึกงานไทยในญี่ปุ่นปฏิบัติตามระเบียบ วันที่ 7/3/57 article
มาเลเซียดำเนินการตรวจเข้มการเข้าเมืองของชาวต่างชาติ วันที่ 7/3/57 article
ให้นายจ้าง สถานประกอบการ ทราบเกี่ยวกับกฎกระทรวง วันที่ 7/3/57 article
มาเลเซียเตือนแรงงานไทยระวังถูกหลอกทำใบอนุญาตทำงานปลอม วันที่ 23/1/57 article
วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 งานกาชาดดอกผ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย วันที่ 23/1/57 article
รายงานตัวผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษครั้งที่ 9 วันที่ 23/1/57 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างมาเลเซีย วันที่ 20/1/57 article
จังหวัดเลยแจ้งเลื่อนวันนัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี 2556 วันที่ 14/1/57 article
มาตรการในการผลักดันและลดจำนวนผู้ที่ลักลอบพำนักในเกาหลี วันที่ 14/1/57 article
คิดให้รอบคอบก่อนไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ วันที่ 14/1/57 article
การคัดกลองของเหลวในภาชนะประเภทต่าง ๆ ที่สนามบินอินชอน เกาหลี วันที่ 14/1/57 article
จัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้าง วันที่ 10/1/57 article
กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน article
จังหวัดเลยจัดนัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี 2257 วันที่ 3/1/57 article
ประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าเข้าประเทศฟินแลนด์ วันที่ 12/12/56 article
ประชาสัมพันธ์การนำยารักษาโรคเข้าไต้หวัน article
จังหวัดเลยจัดงาน “วันนัดพบแรงงาน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 12/12/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน วันที่ 28/11/56 article
เตือนคนหางานเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้มาตรการยกเว้นวีซ่า วันที่ 19/11/56 article
ขยายเวลาขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง วันที่ 19/11/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 19/11/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน วันที่ 19/11/56 article
เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว วันที่ 10/10/56 article
เตือนคนหางานไทยระวังถูกหลอกไปทำงานญี่ปุ่นโดยใช้ Free Visa วันที่ 10/10/56 article
งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน ประจำปี 2556 วันที่ 1/10/56 article
รับสมัครคัดเลือกอบรมไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18/10/56 article
รับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย วันที่ 18/10/56 article
รับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างประเทศไต้หวัน วันที่ 18/10/56 article
เตือน ...! สุราเป็นสาเหตุของความสูญเสีย วันที่ 19/10/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย article
ประกาศรับสมัครทดสอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 23/8/56 article
การยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุน วันที่ 23/8/56 article
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา วันที่ 14/8/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน วันที่ 14/8/56 article
รับสมัครไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 4 article
จัดส่งคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4/2556 article
อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร article
เชิญเที่ยวงาน "กินข้าวแลงกับ...พาณิชย์" @เชียงคาน article
งานผีตาโขน ปี 2556 article
ด่านซ้าย พร้อมจัดงานกินอยู่อย่างด่านซ้าย อร่อยได้ ไร้ L ก-ฮ ครั้งแรก ในงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี 56 article
แรงงานไทยในมาเลเซียถูกจับกุมข้อหายาเสพติด article
รับสมัครคัดเลือกฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 article
เตือนคนงานที่จะเดินทางไปทำงานในรัฐซาราวัก article
อนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ article
วันนัดพบแรงงานครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 วันที่ 1/5/56 article
รับลงทะเบียนคนหางานเพื่อไปทำงานในเมืองมาเก๊า วันที่ 2/4/56 article
รับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน วันที่ 2/4/56 article
ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมแรงงาน วันที่ 2/4/56 article
ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมแรงงาน วันที่ 2/4/56 article
แจ้งสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวให้ยื่นคำร้องขอจ้าง วันที่ 26/3/56 article
รับสมัครสอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 14 วันที่ 26/3/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน วันที่ 26/3/56 article
แรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานกับนายจ้างให้ยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว article
รับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน วันที่ 15/3/56 article
รับสมัครคัดเลือกอบรมคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 article
ประกาศคนหาย วันที่ 11/3/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศบรูไน ครั้งที่ 2 วันที่ 11/3/56 article
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานให้ยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าว article
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี 56 article
รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีครั้งที่ 6 วันที่ 15/2/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานบรูไน วันที่ 23/1/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประมาเลเซีย วันที่ 23/1/56 article
จัดหางานเลยแจ้งผู้ประกอบการพาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคม วันที่ 23/1/56 article
เพื่อจัดส่งคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 18/1/56 article
งานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะประจำปี 2556 วันที่ 16/1/56 article
เตือนคนหางานอย่าเดินทางเข้าไปทำงานนวดในรัฐซาราวักอย่างเด็ดขาด วันที่ 8/1/56 article
วันนัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี 2556 วันที่ 3/1/56 article
ประกาศคนหาย วันที่ 19/12/55 article
เตือนแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย วันที่ 18/12/55 article
ด่วน...แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว รีบยื่นเอกสารเปลี่ยนสถานภาพแรงงานลาว วันที่ 18/12/55 article
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ วันที่ 14/12/55 article
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ วันที่ 14/12/55 article
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับคนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร วันที่ 3/12/55 article
ขอเชิญร่วมงาน “วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556” วันที่ 3/12/55 article
นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเลย วันที่ 23/11/55 article
สำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน สาขา 84 ชุมชน วันที่ 23/11/55 article
รณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว วันที่ 22/11/55 article
พัฒนาสังคมฯ จ.เลย สรรหาบุคคลติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 22/11/55 article
สภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป วันที่ 16/11/55 article
ประกาศคนหาย วันที่ 15/11/55 article
อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถติดต่อให้ท่านไปทำงานที่ไต้หวัน วันที่ 8/11/55 article
สถานการณ์ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคต่างชาติภายใต้ระบบ JITCO หลังแผ่นดินไหวผ่านไป ๑ ปี วันที่ 2/11/55 article
ข้อควรปฏิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ได้รับการจ้างงานตามฤดูกาลจากนายจ้างนิวซีแลนด์ วันที่ 2/11/55 article
เร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวพม่า ลาว และกัมพูชา วันที่ 2/11/55 article
ไต้หวันไม่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในปี ๒๕๕๖ วันที่ 2/11/55 article
โครงการสำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน สาขา ๘๔ ชุมชน วันที่ 2/11/55 article
เที่ยวเชียงคาน ร่วมงานออกพรรษา “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” วันที่ 25/10/55 article
เปลี่ยนแปลงระบบการขออนุญาตกลับเข้าประเทศระบบใหม่ของประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25/10/55 article
เชิญร่วมงานปักหมายเขตวิสุงคามสีมาแสดงมุทิตาจิตสักการะหลวงปู่พัน วันที่ 14/10/55 article
บรูไนห้ามนำยาทุกชนิดเข้าประเทศ วันที่ 2/10/55 article
การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในไต้หวัน วันที่ 2/10/55 article
การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในไต้หวัน วันที่ 2/10/55 article
โครงการสินเชื่อเพื่อการไปทำงานต่างประเทศ วันที่7/9/55 article
การเปลี่ยนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) วันที่7/9/55 article
รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๓ article
กองทัพภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “รักเพลง รักแผ่นดิน” article
ป​ระกวดวาดภา​พระบายสี “โมเดิร์นไน​น์การ์ตูนร่​วมอนุรักษ์​พลังงาน” article
ขยายการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง วันที่ 10/8/55 article
พิธีอุปสมบทบุตรชาย ผอ.สปพ.19 วันที่ 30/7/55 article
ขอแสดงความยินดีบุตรสาว ร.อ.เสถียร ตาว่าง ผบ.ร้อย ทพ.2101 จบการศึกษา วันที่ 10/7/55 article
ขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัว “คล้ายทิม” ที่สูญเสีย “คุณแม่สวิง คล้ายทิม” article
ขอเชิญร่วมงาน “วันนัดพบแรงงานย่อย”ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 15/6/55 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันแรงงานต่างด้าว วันที่ 15/6/55 article
ข่าวประชาสัมพันธ์การไปทำงานในประเทศอียิปต์ วันที่ 15/6/55 article
เด็กหญิง มนัสนันท์ บัวนาค (น้องหญิง) article
งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ จ.เลย article
ททท.จ.เลย จัดใหญ่งานผีขนน้ำ-บุญบั้งไฟ article
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี 2555 article
อ.ด่านซ้าย เชิญร่วมพิธีงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2555 article
การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 “เมืองเลยเกมส์” article
ททท.เลย เชิญเที่ยวงานสงกรานต์ชมแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่ อ.นาแห้ว article
“เลย” จัดงาน “สืบสานตำนานไทดำ – ตุ้มโฮมปี้น้องไต” article
เชิญเที่ยวงานย้อนยุค สงกรานต์เชียงคาน article
ขอแสดงความยินดี ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ จ.เลย ได้รับรางวัลผู้สื่อข่าวดีเด่น article
พิธีอุปสบบทนายเดชนะ รักษ์จรรยาวงศ์ บุตรชายนายดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าว “เดลินิวส์” ประจำจังหวัดเลย article
ด่วน..ประกาศจังหวัดเลย เที่ยวงานดอกฝ้ายบาน article
เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงาเว้าจาภาษาเลย article
ลมหนาวพรากแม่ไปจากมุกวอนสังคมช่วยเหลือ article
จังหวัดเลย จัดงานคนพิการสากล ประจำปี 2555 article
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย 2555 article
เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดถ้ำข้าวสารหิน บ้านผาสะนาตำบลทรัพย์ไพรวัลย์ อำเภอเอราวัณ article
อ.ภูเรือ ประชุมงานมหกรรมอาหารอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ article
จ.เลย จำหน่ายของขวัญสินค้า OTOP ในช่วงปีใหม่ article
อ.ด่านซ้าย จัดมหกรรมอาหาร “กินอยู่อย่างด่านซ้าย” article
เชิญเที่ยวงาน “โต้ลมหนาว ชมค้างคาว ภูคร่าวสวย” article
ภูกระดึง กำหนดนักท่องเที่ยว 5,000 คน/วัน article
สำหรับคนพิการแจกรถวีลแชร์ article
อบต.น้ำสวย จ.เลย มอบถังน้ำให้ทางหลวง article
ขอเชิญเที่ยวงานวันข้าวไร่ สนามกีฬา อบต.กกสะทอน ครั้งที่ 9 article
มะม่วงแช่อิ่มระดับห้าดาวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยผักกูด article
ชุมชนบ้านชมเจริญทำขนมจีนแห้งเป็นที่นิยมของตลาด article
ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย article
เทศบาลตำบลเอราวัณ จัดโครงการชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว article
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวประธาน อบต.น้ำสวย ที่สูญเสียคุณพ่อ article
ขอแสดงความยินดีพิธีมงคลสมรสบุตรสาวกำนันฯ ประครอง article
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ คุณบุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าว นสพ.กรุงเทพฯธุรกิจ, คมชัดลึก, เนชั่น จังหวัดเลย ที่สูญเสียคุณพ่อจันทร์ ศรีไตรภพ article
หจก.พรหมมังกร มอบเครื่องอุปโภคผู้ประสบภัยน้ำท่วม article
สภ.ท่าลี่ จัดโครงการ “รักโรงพัก รักนักเรียน” articleสังคมดี ไม่มีขาย เราต้องช่วยกันดูแล
นสพ.เมืองเลยนิวส์ สื่อดีมีสุข ท้องถิ่นน่าอยู่... ส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ได้ที่> อีเมล์ muangloeinews@hotmail.com