ReadyPlanet.com
dot


สภาทนายความจังหวัดเลย
ศาลจังหวัดเลย
สคล.
สสส.
facebook maungloeinews
ยูทูป น้ำท่วมกรุงเทพ
ทวิตเตอร์
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย
สื่อสีขาว
พอช.
นรกสวรรค์ เปรต ผีปีศาจ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
gotoloei.com
รวมเว็ปราชการไทย
ดูแล้ว..ผ่อนคลาย
สาธารณสุขจ.เลย
การท่องเที่ยวประเทศไทย
ไทยตำบลดอทคอม


ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงาน วันที่ 1/5/56 article

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงาน
 
   กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานกับบริษัท Crown Emirates จำกัด ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๒๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
๑.๑ ช่างควบคุมเครื่องจักร จำนวน ๑๐ อัตรา                
๑.๒ ช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๕ อัตรา
๑.๓ ช่างไฟฟ้า จำนวน ๕ อัตรา       
๑.๔ ผู้ตรวจสอบคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๕ วิศวกรคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติ
๑) เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี          
๒) สัญชาติไทย
๓) ไม่มีประวัติอาชญากรรม
๓. เงื่อนไขการจ้าง
๑) สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒) นายจ้างจัดหาอาหารวันละ ๓ มื้อ ให้โดยไม่คิดมูลค่า
๓) นายจ้างจัดหาที่พักให้โดยไม่คิดมูลค่า (พัก ๑ ห้องนอนต่อคน)
๔) ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๖ วัน หรือ ๔๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๕) นายจ้างจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ(กรุงเทพ – ภูมิลำเนา) โดยไม่คิดมูลค่า
๖) นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรมให้โดยไม่คิดมูลค่า
๗) เงินรางวัลประจำปี จำนวน ๒ เดือนของค่าจ้าง
๘) ลาพักผ่อนไม่เกินปีละ ๓๐ วัน
๙) บริการซักผ้าโดยไม่คิดมูลค่า
๑๐) เงินสะสม ๓ สัปดาห์ต่อปี และหลังจาก ๕ ปี เป็น ๑ เดือน
๔. หลักฐานการรับสมัคร
๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                 
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
๓) สำเนาวุฒิการศึกษา                                      
๔) รูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๕) สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)                    
๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
๕. ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๖. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ ชั้น ๑๐ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
๗. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ ชั้น ๑๐ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และ www.overseas.doe.go.th
   ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ – ๑๐ หรือสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือติดต่อสอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น ๒ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๑ ๑๘๖๑ ในวันและเวลาราชการ สังคมดี ไม่มีขาย เราต้องช่วยกันดูแล
นสพ.เมืองเลยนิวส์ สื่อดีมีสุข ท้องถิ่นน่าอยู่... ส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ได้ที่> อีเมล์ muangloeinews@hotmail.com