ReadyPlanet.com
dot


สภาทนายความจังหวัดเลย
ศาลจังหวัดเลย
สคล.
สสส.
facebook maungloeinews
ยูทูป น้ำท่วมกรุงเทพ
ทวิตเตอร์
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย
สื่อสีขาว
พอช.
นรกสวรรค์ เปรต ผีปีศาจ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
gotoloei.com
รวมเว็ปราชการไทย
ดูแล้ว..ผ่อนคลาย
สาธารณสุขจ.เลย
การท่องเที่ยวประเทศไทย
ไทยตำบลดอทคอม


รับสมัครไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 4 article

รับสมัครไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 4
 
   กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสุ่มคัดเลือกให้ไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” ดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งงานที่รับสมัคร คนงานภาคเกษตร
2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย กรณีผู้สมัครเป็นผู้ชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
- มีอายุระหว่าง 23-39 ปี ในวันรับสมัคร (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ไม่มีประวัติอาชญากร
- ไม่มีคู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดา พำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล
- ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล
- มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมต่อการทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ไม่มีอาการบอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี โรคเอดส์ กามโรค และซิฟิลิส
3.เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนาเท่าขนาดจริง จำนวน 2 ฉบับ
- รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
- สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร
- เอกสารสถานภาพการสมรส 2 ฉบับ (ถ้ามี)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
- ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
   ผู้ประสงค์จะขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล  ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2556 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ดังนี้
 - สำนักบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
   ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือเว็บไซต์ของสำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.overseas.doe.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลยหลังเก่า ชั้น 2 โทร. 042-812594-5 , 042-811861 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 สังคมดี ไม่มีขาย เราต้องช่วยกันดูแล
นสพ.เมืองเลยนิวส์ สื่อดีมีสุข ท้องถิ่นน่าอยู่... ส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ได้ที่> อีเมล์ muangloeinews@hotmail.com